با خرابات نشینان ز کرامات اردو ترجمه

.

2023-06-02
    اذ تفرجت علي شي في رمضان شي حرا م